1. За Фирмата

– Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между: Алпин Експерт България ЕООД, ЕИК/БУЛСТАТ: 203964116 със седалище и адрес на управление: гр. Добрич ж.к Балик 22 А – представлявано от управителя: Надежда Кирилова- Иванова, наричано по-долу за краткост АДМИНИСТРАТОР и Ползвателите на уебсайта „Алпин Експерт” собственост на „Алпин Експерт България” ЕООД и достъпен на уебсайт https:/alpinexpert.eu

2. Запитване за оферта и/или кандидатстване за работа

За да изпрати запитване за оферта и/или да кандидатства за работа, Ползвателят следва да попълни основни данни, позволяващи ни да се свържем с него. Ползвателят декларира, че е запознат с тези Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава да ги спазва.

3. Информация относно Администратора

Наименование фирма: Алпин Експерт България ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 203964116

Седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ж.к Балик, 22 А

Телефон: 087 887 48 12

4. Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление:
гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518

5. Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл.”Славейков” № 4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 980 25 24
факс: 02 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

6. Права на Сайта

Съдържанието на сайта е собственост на Алпин Експерт България ЕООД. Всяко злонамерено използване на съдържанието, копиране и модифициране без писмено уведомление, подлежи на наказание от закона.